top of page

UNDERSØKELSER

KASUSSTUDIER AV DE VITENSKAPELIGE FORDELENE VED VITA AQUA FEEDS-PRODUKTER
IMG_0707.JPG
LAST NED HELE RAPPORTEN
FÔRBLOKKER REDUSERER GRÅ STÆR MED 77 % OG FORBEDRER YTEEVNEN TIL ROGNKJEKS

En fersk studie utført av forskere på Island, i Norge og i Storbritannia sammenlignet effektene av VAF-fôrblokker med en annen pelletfôr, på rognkjeks. Det ble oppdaget at den pelletfôrede fisken hadde en forekomst av grå stær på 87 % i løpet av studieperioden, sammenlignet med bare 10 % i fisken som bruker VAF-fôrblokker..

 

Selv om pelletfôret fisk hadde en 52 % høyere gjennomsnittlig vekstrate, bemerket forskerne seg at raske vekstrater er ufordelaktig for yteevnen til å bruke rognkjeks som renseart. Forskerne konkluderte med at Vita Aqua Feeds-blokker har en betydelig anvendelse for bruk innen kommersiell akvakultur. 

Les mer:

https://thefishsite.com/articles/why-feed-blocks-could-improve-the-efficacy-of-cleaner-fish

lumpfish-feeding-block-whole.jpg
LAST NED HELE RAPPORTEN
STABILE VEKSTRATER FOR ROGNKJEKS MATET MED FÔRBLOKKER

Gjennom omfattende forsøk har det blitt konkludert med at VAF-fôrblokker er langt mer effektive til fôring og vedlikehold av rensefisk enn pelletfôr. Siden andre fiskebestander som laks ikke samhandler med fôrblokkene, blir fôret et kosthold som er spesielt rettet mot renseartene.

I tillegg til å forbedre den generelle helsen og velferden til rognkjeksfisken, ble det funnet at fôret fremmer en stabil vekst, i motsetning til rask og høy vekstrate, med en gjennomsnittsvekt som var 52 % lavere enn fisk som ble matet med et annet kommersielt tilgjengelig rognkjeksfôr.

lumpfish-feed-block-trials.PNG
EFFEKT AV FÔRBLOKK PÅ MATINGSATFERD OG REDUKSJON AV AGGRESJON

Studier viser at rognkjeks gjerne beiter på fôrblokker. Måten blokkene presenteres på er viktig, men ikke vanskelig. I tillegg er tilvenningsperioden som kreves før fisken bruker blokkene, relativt kort.

 

Fra et praktisk ståsted kan blokkene plasseres strategisk i merden for å sikre at all fisken får nok av fôret. Dette i sin tur reduserer aggresjonen siden fisken kan spise på en naturlig måte.

LAST NED HELE RAPPORTEN
bottom of page